Cytat miesiąca: „Wypoczynek to nie jest bezczynność. Wypoczynek to praca nad regeneracją sił” Dale Carnegie
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

Wolontariuszu! Zanim wypełnisz deklarację przystąpienia do Szkolnego Koła Wolontariatu uważnie przeczytaj
informacje zawarte na stronie ABC Wolontariatu oraz w poniższym regulaminie.

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu
działającego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 10
w Kędzierzynie-Koźlu


I. Postanowienia ogólne:
Wolontariat- to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi
rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Wolontariusz- z języka łacińskiego: volontarius - dobrowolny, chętny.
Współczesna definicja określa wolontariusza jako kogoś, kto dobrowolnie, bez wynagrodzenia, świadomie
działa na rzecz innych nie będących jego bliskimi. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie
życia społecznego. Mogą to być również działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Wolontariat szkolny- inicjatywa uczniów, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej
potrzebującym, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy
charytatywne, kulturalne.
Szkolny Klub Wolontariusza (zwany dalej SKW) jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie
nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy niezależnie od swojego pochodzenia, wyznawanej religii czy
światopoglądu chcą pomagać potrzebującym.

Zaświadczenie o wolontariacie- otrzymuje wolontariusz, który wypracował minimum 20 godzin zegarowych w działalności wolontaryjnej. Wypracowane godziny muszą być poświadczone podpisem opiekuna szkolnego wolontariatu


II. Cele i sposoby działania SKW:
1.Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz propagowanie tej idei;
2. Uwrażliwienie młodzieży na cierpienie, samotność i potrzeby innych, rozwijanie empatii;
3.Kształtowanie i rozwijanie postaw prospołecznych;
4. Inspirowanie uczniów do aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego;
5. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;
6. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów umiejętności działania zespołowego;
7. Budowanie pozytywnej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych
zainteresowań;
8. Aktywne współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;
9. Zdobywanie przez uczniów doświadczenia w nowych dziedzinach życia;
10. Wspieranie ciekawych, kreatywnych inicjatyw młodzieży szkolnej;
11. Przedstawienie działalności wybranych organizacji charytatywnych;
12. Prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych.

 

III. Wolontariusze:
1. Prawa wolontariusza:
Wolontariusz ma prawo do:
a. zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw.
b. podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
c. wsparcia ze strony opiekunów Szkolnego Klubu Wolontariatu.
d. otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy.
e. bycia poinformowanym o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą.
f. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem
pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
g. Każdy ma prawo przystąpić do Klubu jak i z niego odejść, uprzedzając o tym odpowiednio wcześniej
opiekunów Szkolnego Klubu Wolontariusza.


2. Rezygnacja z pracy w SKW:
a. Każdy wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy w SKW.
b. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma 2 tygodnie na dostarczenie opiekunowi
SKW pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodziców/ opiekunów.


3. Obowiązki wolontariusza:
a. Niepełnoletni członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców
lub opiekunów na działanie w wolontariacie.
b. Wolontariusz ma obowiązek regularnie uczestniczyć w spotkaniach i pracach SKW.
c. Wolontariusze są odpowiedzialni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
d. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia, ani żadnych świadczeń za wykonywaną w ramach SKW
pracę, co nie wyklucza pozamaterialnego systemu nagradzania, w dowód uznania determinacji młodych
ludzi, by działać na rzecz innych.
e. Członkowie SKW starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych
uczniów.
Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego
Klubu Wolontariusza.


4. Cechy wolontariusza:
• chęć do działania;
• chęć do niesienia pomocy potrzebującym;
• umiejętność wygospodarowania wolnego czasu;
• odwaga, empatia, cierpliwość i otwartość;
• odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność;
• wysoka kultura osobista;
• życzliwość;


5. Kodeks etyczny wolontariusza:
1) Bądź zdecydowany - zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
• Praca w SKW jest zobowiązaniem.
• Wykonaj to, co zgodziłeś się zrobić.
• Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
2) Bądź pełen pomysłów - zgłaszaj swoje sugestie odnośnie akcji SKW.
3) Przestrzegaj naszych zasad- nie krytykuj tych, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje
uzasadnienie.
4) Nie bój się pytać o rzeczy, których nie rozumiesz.
5) Bądź otwarty - rozszerzaj swoją wiedzę, ucz się również od kolegów, koleżanek.
6) Staraj się rozwijać – dowiaduj się jak najwięcej o organizacji, w której zdecydowałeś się działać.
7) Nie sprzeciwiaj się kontroli nad sobą - w ten sposób zdobywasz doświadczenie i masz pewność, że dobrze
wykonujesz powierzone zadania.
8) Działaj w zespole - znajdź dla siebie miejsce w grupie. Jedna osoba działająca na własną rękę bywa mało
skuteczna.


IV. Zadania opiekunów SKW:
1. Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje wolontariat
szkolny.
2. Tworzenie atmosfery zaufania i otwartości.
3. Dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy.
4. Organizowanie spotkań organizacyjnych, mających na celu zapoznanie młodzieży z planowanymi
działaniami oraz przydziałem obowiązków.
5. Tworzenie systemu gratyfikacji wolontariuszy zależnej od wkładu pracy.
6. Organizowanie wspólnie z wolontariuszami Dnia Wolontariusza - 5 grudnia;


V. Zadania szkoły:
1. Stworzenie życzliwej atmosfery wokół idei wolontariatu;
2. Stworzenie warunków umożliwiających realizację programu SKW;
3. Podtrzymywanie współpracy z instytucjami korzystającymi z pomocy wolontariuszy;
4. Pomoc w nagradzaniu uczniów zaangażowanych w ideę wolontariatu;


VI. Obszary działania SKW:
Aktywność wolontariusza działającego w SKW ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko
szkolne i środowisko lokalne.
Zakłada zaangażowanie młodzieży do działań:
• na terenie szkoły i na rzecz szkoły:
- organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym;
- współpraca z Samorządem Szkolnym, włączanie się w organizację imprez szkolnych;
- udzielanie pomocy w nauce dzieciom i młodzieży;
• poza terenem szkoły:
- akcje charytatywne wspierające instytucje , fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne;
- współpraca z instytucjami pomocowymi np.: OPS, DPS, Domami Dziecka, Hospicjami, Domami
Spokojnej Starości, świetlicami TPD, schroniskami dla zwierząt;


VII. Formy działania SKW:
Do form działalności SKW można zaliczyć :
• zbiórki darów rzeczowych;
• zbiórki pieniędzy do puszek;
• udział w akcjach charytatywnych;
• udział w wydarzeniach kulturalnych- koncerty, spektakle, przedstawienia;
• organizacja wydarzeń kulturalnych - koncertów, przedstawień, festynów;
• promocja wolontariatu w środowisku lokalnym;
• opieka nad młodszymi uczniami;
• korepetycje uczniowskie;


VIII. Ewaluacja:
• Ankieta dla wolontariuszy;
• Rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze;
• Strona WWW szkoły- zakładka o SKW;
• Artykuły w prasie lokalnej;
• Podziękowania od osób prywatnych, fundacji, stowarzyszeń i instytucji;
• Karta Aktywności Wolontariusza;


IX. Nagradzanie wolontariuszy:
Formy nagradzania:
1. Pochwała Opiekunów SKW- wpis do e-dziennika;
2. Dyplom Honorowego Wolontariusza;
3. Pochwała Dyrektora Szkoły;
4. Powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań;
5. List gratulacyjny do rodziców Wolontariusza;
• Pochwała dla Wolontariusza na stronie internetowej szkoły;
• Punkty za wolontariat - zgodnie z kryteriami wolontariatu - uprawniające do wpisu na świadectwo;


X. Możliwe formy działalności uczniów w SKW:
1. Uczeń bierze udział w wybranych akcjach odbywających się w ramach SKW;
2. Dodatkowo uczeń wykazuje się aktywnością w wybranych formach wolontariatu, które mogą, ale nie
muszą bezpośrednio dotyczyć funkcjonowania szkoły, np. praca w harcerstwie, Domach Dziecka, pomoc w
nauce, wspomaganie pracy świetlicy w Szkole Podstawowej nr 10, udział w zbiórkach Banków Żywności
itp.


Koordynator SKW:
Dobrosława Tokarska

Data dodania: 2023-01-06 19:46:27
Data edycji: 2023-02-05 15:07:32
Ilość wyświetleń: 405

1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: PSP nr 10 Kędzierzyn- Koźle 1420.
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły
Uczenie się jest skarbem, który podąży za swoim właścicielem wszędzie.
Simone Weil
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej