Przeczytaj i przemyśl: „Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.” Stefan Żeromski

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

Wolontariuszu! Zanim wypełnisz deklarację przystąpienia do Szkolnego Koła Wolontariatu uważnie przeczytaj
informacje zawarte na stronie ABC Wolontariatu oraz w poniższym regulaminie.

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu
działającego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 10
w Kędzierzynie-Koźlu


I. Postanowienia ogólne:
Wolontariat- to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi
rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Wolontariusz- z języka łacińskiego: volontarius - dobrowolny, chętny.
Współczesna definicja określa wolontariusza jako kogoś, kto dobrowolnie, bez wynagrodzenia, świadomie
działa na rzecz innych nie będących jego bliskimi. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie
życia społecznego. Mogą to być również działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Wolontariat szkolny- inicjatywa uczniów, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej
potrzebującym, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy
charytatywne, kulturalne.
Szkolny Klub Wolontariusza (zwany dalej SKW) jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie
nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy niezależnie od swojego pochodzenia, wyznawanej religii czy
światopoglądu chcą pomagać potrzebującym.

Zaświadczenie o wolontariacie- otrzymuje wolontariusz, który wypracował minimum 20 godzin zegarowych w działalności wolontaryjnej. Wypracowane godziny muszą być poświadczone podpisem opiekuna szkolnego wolontariatu


II. Cele i sposoby działania SKW:
1.Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz propagowanie tej idei;
2. Uwrażliwienie młodzieży na cierpienie, samotność i potrzeby innych, rozwijanie empatii;
3.Kształtowanie i rozwijanie postaw prospołecznych;
4. Inspirowanie uczniów do aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego;
5. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;
6. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów umiejętności działania zespołowego;
7. Budowanie pozytywnej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych
zainteresowań;
8. Aktywne współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;
9. Zdobywanie przez uczniów doświadczenia w nowych dziedzinach życia;
10. Wspieranie ciekawych, kreatywnych inicjatyw młodzieży szkolnej;
11. Przedstawienie działalności wybranych organizacji charytatywnych;
12. Prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych.

 

III. Wolontariusze:
1. Prawa wolontariusza:
Wolontariusz ma prawo do:
a. zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw.
b. podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
c. wsparcia ze strony opiekunów Szkolnego Klubu Wolontariatu.
d. otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy.
e. bycia poinformowanym o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą.
f. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem
pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
g. Każdy ma prawo przystąpić do Klubu jak i z niego odejść, uprzedzając o tym odpowiednio wcześniej
opiekunów Szkolnego Klubu Wolontariusza.


2. Rezygnacja z pracy w SKW:
a. Każdy wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy w SKW.
b. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma 2 tygodnie na dostarczenie opiekunowi
SKW pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodziców/ opiekunów.


3. Obowiązki wolontariusza:
a. Niepełnoletni członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców
lub opiekunów na działanie w wolontariacie.
b. Wolontariusz ma obowiązek regularnie uczestniczyć w spotkaniach i pracach SKW.
c. Wolontariusze są odpowiedzialni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
d. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia, ani żadnych świadczeń za wykonywaną w ramach SKW
pracę, co nie wyklucza pozamaterialnego systemu nagradzania, w dowód uznania determinacji młodych
ludzi, by działać na rzecz innych.
e. Członkowie SKW starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych
uczniów.
Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego
Klubu Wolontariusza.


4. Cechy wolontariusza:
• chęć do działania;
• chęć do niesienia pomocy potrzebującym;
• umiejętność wygospodarowania wolnego czasu;
• odwaga, empatia, cierpliwość i otwartość;
• odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność;
• wysoka kultura osobista;
• życzliwość;


5. Kodeks etyczny wolontariusza:
1) Bądź zdecydowany - zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
• Praca w SKW jest zobowiązaniem.
• Wykonaj to, co zgodziłeś się zrobić.
• Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
2) Bądź pełen pomysłów - zgłaszaj swoje sugestie odnośnie akcji SKW.
3) Przestrzegaj naszych zasad- nie krytykuj tych, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje
uzasadnienie.
4) Nie bój się pytać o rzeczy, których nie rozumiesz.
5) Bądź otwarty - rozszerzaj swoją wiedzę, ucz się również od kolegów, koleżanek.
6) Staraj się rozwijać – dowiaduj się jak najwięcej o organizacji, w której zdecydowałeś się działać.
7) Nie sprzeciwiaj się kontroli nad sobą - w ten sposób zdobywasz doświadczenie i masz pewność, że dobrze
wykonujesz powierzone zadania.
8) Działaj w zespole - znajdź dla siebie miejsce w grupie. Jedna osoba działająca na własną rękę bywa mało
skuteczna.


IV. Zadania opiekunów SKW:
1. Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje wolontariat
szkolny.
2. Tworzenie atmosfery zaufania i otwartości.
3. Dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy.
4. Organizowanie spotkań organizacyjnych, mających na celu zapoznanie młodzieży z planowanymi
działaniami oraz przydziałem obowiązków.
5. Tworzenie systemu gratyfikacji wolontariuszy zależnej od wkładu pracy.
6. Organizowanie wspólnie z wolontariuszami Dnia Wolontariusza - 5 grudnia;


V. Zadania szkoły:
1. Stworzenie życzliwej atmosfery wokół idei wolontariatu;
2. Stworzenie warunków umożliwiających realizację programu SKW;
3. Podtrzymywanie współpracy z instytucjami korzystającymi z pomocy wolontariuszy;
4. Pomoc w nagradzaniu uczniów zaangażowanych w ideę wolontariatu;


VI. Obszary działania SKW:
Aktywność wolontariusza działającego w SKW ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko
szkolne i środowisko lokalne.
Zakłada zaangażowanie młodzieży do działań:
• na terenie szkoły i na rzecz szkoły:
- organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym;
- współpraca z Samorządem Szkolnym, włączanie się w organizację imprez szkolnych;
- udzielanie pomocy w nauce dzieciom i młodzieży;
• poza terenem szkoły:
- akcje charytatywne wspierające instytucje , fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne;
- współpraca z instytucjami pomocowymi np.: OPS, DPS, Domami Dziecka, Hospicjami, Domami
Spokojnej Starości, świetlicami TPD, schroniskami dla zwierząt;


VII. Formy działania SKW:
Do form działalności SKW można zaliczyć :
• zbiórki darów rzeczowych;
• zbiórki pieniędzy do puszek;
• udział w akcjach charytatywnych;
• udział w wydarzeniach kulturalnych- koncerty, spektakle, przedstawienia;
• organizacja wydarzeń kulturalnych - koncertów, przedstawień, festynów;
• promocja wolontariatu w środowisku lokalnym;
• opieka nad młodszymi uczniami;
• korepetycje uczniowskie;


VIII. Ewaluacja:
• Ankieta dla wolontariuszy;
• Rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze;
• Strona WWW szkoły- zakładka o SKW;
• Artykuły w prasie lokalnej;
• Podziękowania od osób prywatnych, fundacji, stowarzyszeń i instytucji;
• Karta Aktywności Wolontariusza;


IX. Nagradzanie wolontariuszy:
Formy nagradzania:
1. Pochwała Opiekunów SKW- wpis do e-dziennika;
2. Dyplom Honorowego Wolontariusza;
3. Pochwała Dyrektora Szkoły;
4. Powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań;
5. List gratulacyjny do rodziców Wolontariusza;
• Pochwała dla Wolontariusza na stronie internetowej szkoły;
• Punkty za wolontariat - zgodnie z kryteriami wolontariatu - uprawniające do wpisu na świadectwo;


X. Możliwe formy działalności uczniów w SKW:
1. Uczeń bierze udział w wybranych akcjach odbywających się w ramach SKW;
2. Dodatkowo uczeń wykazuje się aktywnością w wybranych formach wolontariatu, które mogą, ale nie
muszą bezpośrednio dotyczyć funkcjonowania szkoły, np. praca w harcerstwie, Domach Dziecka, pomoc w
nauce, wspomaganie pracy świetlicy w Szkole Podstawowej nr 10, udział w zbiórkach Banków Żywności
itp.


Koordynator SKW:
Dobrosława Tokarska

Data dodania: 2023-01-06 19:46:27
Data edycji: 2023-02-05 15:07:32
Ilość wyświetleń: 210

1% podatku

Przekaż 1% podatku na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: PSP nr 10 Kędzierzyn- Koźle 1420.
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły
Uczenie się jest skarbem, który podąży za swoim właścicielem wszędzie.
Simone Weil
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook