Cytat miesiąca: „Gdzie kwitnie kwiat – musi być wiosna, a gdzie jest wiosna – wszystko wkrótce zakwitnie.” Fredrich Rückert
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • materiały pochodzą z różnych źródeł , może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności mogą zdarzyć się sytuacje, iż pomimo starań redaktorów serwisu:
 • cel linku nie jest odpowiednio określony,
 • opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,
 • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Agnieszka Wojtyła-Melson, awojtyla-melson@psp10kk.onmicrosoft.com oraz Pani Monika Kaczmar mkaczmar@psp10kk.onmicrosoft.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu szkoły: 774835112

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP – Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu jest:

Pani Agnieszka Wojtyła-Melson, awojtyla-melson@psp10kk.onmicrosoft.com 

Pani Monika Kaczmar,mkaczmar@psp10kk.onmicrosoft.com

telefon szkoły: 774835112.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 • Wejście główne do szkoły jest bez barier architektonicznych dostępne dla osób niepełnosprawnych
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi
 • Budynek szkoły jest 3 piętrowy, zajęcia dla osób niepełnosprawnych odbywają się na parterze
 • Budynek nie posiada windy
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
Data dodania: 2022-06-12 01:20:26
Data edycji: 2022-12-28 19:57:33
Ilość wyświetleń: 990

1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: PSP nr 10 Kędzierzyn- Koźle 1420.
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły
Uczenie się jest skarbem, który podąży za swoim właścicielem wszędzie.
Simone Weil
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej