Przeczytaj i przemyśl: „Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.” Stefan Żeromski

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Innowacja ''Mały przyrodnik'' w klasie 3

Innowacja ''Mały przyrodnik'' w klasie 3

Kształcenie zintegrowane to pierwszy etap kształcenia szkolnego, którego zadaniem jest wszechstronny rozwój osobowości dziecka. To właśnie dziecko w wieku wczesnoszkolnym jest ciekawe świata, które je otacza. Dlatego należy już od najmłodszych lat wykorzystać tę naturalną cechę młodego człowieka, żeby nauczył się obserwować uważnie świat przyrody i podziwiać jego piękno, aby dostrzegał związki przyczynowo- skutkowe zachodzące w przyrodzie, aby zrozumiał powiązania człowieka z przyrodą i stał się odpowiedzialny za zmiany w środowisku. To przed szkołą stoi zadanie kształtowania świadomego stosunku do środowiska przyrodniczego, miłości i szacunku do różnorodnych form życia, właściwych i aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony.

 

Zajęcia zostały opracowane zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz do programu nauczania dla I etapu - edukacji wczesnoszkolnej. Przeznaczone są dla uczniów klasy III. Udział w zajęciach jest dobrowolny. Realizowane na spotkaniach zagadnienia łączą teorię z praktyką, pozwalają bliżej poznać wybrane zjawiska przyrodnicze i dotyczą najbliższego środowiska, otoczenia dziecka. Bliższe poznawanie wybranych zjawisk przyrodniczych, obserwacje, gry i zabawy dydaktyczne, działalność plastyczna i techniczna, wykonywanie doświadczeń oraz konkretne działania w środowisku i dla środowiska sprzyjać będą łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, umiejętności oraz dadzą uczniom wiele satysfakcji.
W ten sposób mam nadzieję pobudzić dzieci do obserwacji otaczającego świata i stymulować różne ich uzdolnienia i zainteresowania (plastyczne, techniczne) oraz zdolności twórczego myślenia.
 

CEL  INNOWACJI :   popularyzacja wiedzy z edukacji przyrodniczej w klasie  III

Cele szczegółowe:

W zakresie wiadomości i umiejętności:
- dostrzeganie zmian w otaczającym środowisku
- rozwijanie umiejętności obserwowania środowiska oraz gromadzenia informacji o nim
- budzenie zainteresowań zjawiskami przyrodniczymi (dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych)
- rozwijanie umiejętności dochodzenia do wiedzy drogą obserwacji, doświadczeń, wnioskowania, uogólniania
- wdrażanie do nabywania umiejętności planowania i przeprowadzania prostych doświadczeń przyrodniczych
- wdrażanie do twórczego myślenia
- doskonalenie umiejętności manualnych i plastycznych
- wykorzystanie naturalnej ciekawości świata dzieci dla rozwijania trwałych zainteresowań przyrodniczych

W zakresie postaw:

- wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie
- rozwijanie odpowiedzialności za pracę własną i całej grupy
- rozwijanie postaw samodzielności i kreatywności
- ciekawe i pożyteczne spędzanie wolnego czasu

Sposoby ewaluacji: Ewaluacja jest zaplanowanym działaniem sprawdzającym, w jaki sposób zostały osiągnięte zakładane przez nauczyciela cele.
Dzięki niej uczeń też może sam ocenić swoją pracę.
W celu dokonania ewaluacji innowacji należy posłużyć się:
- obserwacją zachowań uczniów na zajęciach
- ankietami do dzieci
- wystawą wytworów prac plastycznych uczniów na zajęciach
- małym turniejem przyrodniczym

Data dodania: 2022-10-12 19:27:07
Data edycji: 2022-10-12 19:47:36
Ilość wyświetleń: 319

1% podatku

Przekaż 1% podatku na KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: PSP nr 10 Kędzierzyn- Koźle 1420.
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły
Uczenie się jest skarbem, który podąży za swoim właścicielem wszędzie.
Simone Weil
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook