Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Logo indywidualizacja pracy

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu edukacyjnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest wyrównywanie szans edukacyjno-wychowawczych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Kędzierzyna-Koźla. Projekt został przygotowany przez Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle.

Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (nr umowy: POKL.09.01.02.16-096/12-00) podpisano 21.11.2012 R. między Instytucją Wdrażającą - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu a Beneficjentem - Gminą Kędzierzyn-Koźle, reprezentowanym przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 15 czerwca 2012 r.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele szczegółowe projektu obejmują wspieranie edukacji wczesnoszkolnej, niwelowanie różnic edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień dzieci, organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej jedenastu szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Kędzierzyna-Koźla.

Do celów szczegółowych projektu zalicza się:

  • zminimalizowanie zaburzeń uczniów w zakresie przyswajania wiedzy matematycznej i polonistycznej, zaburzeń rozwojowych z zakresu wad wymowy i wad postawy oraz złagodzenie innych dysfunkcji rozwojowych poprzez stworzenie każdemu dziecku, objętemu wsparciem, oferty edukacyjno-wychowawczej adekwatnej do indywidualnych potrzeb oraz możliwości edukacyjnych i rozwojowych;
  • rozwinięcie wiedzy i umiejętności uczniów uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno- przyrodniczych, sztuk plastycznych, teatralnych, muzyki i języka angielskiego poprzez udział w zajęciach adekwatnych do indywidualnych potrzeb i możliwości
  • poprawa warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspierających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne wynikające z indywidualnych potrzeb uczniów .

W ramach projektu pomieszczenia dydaktyczne dla klas I-III w kędzierzyńskich szkołach będą doposażone w pomoce dydaktyczne zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym oraz w zgodzie z zasadami indywidualizacji procesu nauczania. Ponadto będzie wdrożona oferta zajęć dodatkowych.

więcej informacji na stronie projektu: https://www.kedzierzynkozle.pl/strona/program-indywidualizacji-procesu-nauczania-i-wychowania-klas-i-iii-szkol-podstawowych