Mały przyrodnik

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Innowacja jest przeznaczona dla uczniów klas I- III, a w szczególności pierwszaków, które po zajęciach oczekują w świetlicy szkolnej na rodziców lub autobus. Udział w zajęciach jest dobrowolny. Realizowane na spotkaniach zagadnienia łączą teorię z praktyką, pozwalają bliżej poznać wybrane zjawiska przyrodnicze i dotyczą najbliższego środowiska, otoczenia dziecka. Bliższe poznawanie wybranych zjawisk przyrodniczych, obserwacje, gry i zabawy dydaktyczne, działalność plastyczna i techniczna, wykonywanie doświadczeń oraz konkretne działania w środowisku i dla środowiska sprzyjać będą łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, umiejętności oraz dadzą uczniom wiele satysfakcji. W ten sposób dzieci zostaną pobudzone do obserwacji otaczającego świata i stymulowane będą ich różnego rodzaju uzdolnienia i zainteresowania (plastyczne, techniczne) oraz zdolność twórczego myślenia.


CEL INNOWACJI: popularyzacja wiedzy z edukacji przyrodniczej w klasach I – III


Cele szczegółowe:
W zakresie wiadomości i umiejętności:
- dostrzeganie zmian w otaczającym środowisku
- rozwijanie umiejętności obserwowania środowiska oraz gromadzenia informacji o nim
- budzenie zainteresowań zjawiskami przyrodniczymi (dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych)
- rozwijanie umiejętności dochodzenia do wiedzy drogą obserwacji, doświadczeń, wnioskowania, uogólniania
- wdrażanie do nabywania umiejętności planowania i przeprowadzania prostych doświadczeń przyrodniczych
- wdrażanie do twórczego myślenia
- doskonalenie umiejętności manualnych i plastycznych
- wykorzystanie naturalnej ciekawości świata dzieci dla rozwijania trwałych zainteresowań przyrodniczych
W zakresie postaw:
- wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie
- rozwijanie odpowiedzialności za pracę własną i całej grupy
- rozwijanie postaw samodzielności i kreatywności
- ciekawe i pożyteczne spędzanie wolnego czasu
Spodziewane efekty:
- wzrost zainteresowania wiedzą przyrodniczą
- zrozumienie potrzeby dbania o przyrodę i najbliższe środowisko
- umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia obserwacji i prostych doświadczeń
- umiejętność współpracy w grupie
- rozwój twórczego myślenia i kreatywności
- satysfakcja z odniesionych sukcesów
- odpowiedzialność za pracę własną i grupy

Artykuły

Mali ornitolodzy

Przejdź do - Mali ornitolodzy

Na zajęciach koła przyrodniczego (w ramach innowacji przyrodniczej) zawsze dzieje się coś ciekawego. Niedawno sadziliśmy cebulki mieczyków i obserwowaliśmy wzrost i rozwój roślin. 


Czytaj więcej o: Mali ornitolodzy

Klub eksperymentatora

Przejdź do - Klub eksperymentatora

Jakie właściwości ma woda?- to temat ostatnich zajęć kreatywnych w klasie 2 opartych na eksperymentowaniu. Powszechnie wiadomo, iż dzieci charakteryzuje naturalna ciekawość tego co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym.


Czytaj więcej o: Klub eksperymentatora

Galeria


 • Powiększ zdjęcie Zajęcia z innowacji

  Zajęcia z innowacji "Mały przyrodnik"

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia z innowacji

  Zajęcia z innowacji "Mały przyrodnik"

 • Powiększ zdjęcie Zajęcia z innowacji

  Zajęcia z innowacji "Mały przyrodnik"