Dodatkowe dni wolne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 9/2021

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10

w Kędzierzynie- Koźlu z dnia 15 września2021r.

w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu
Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.poz. 996, 1000 i 1290) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
§ 1
Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym2021/2022:
15 października 2021r.
12 listopada 2021r.
7 stycznia 2022r.
2 maja 2022r.
24-26 maja 2022r.
17 czerwca 2022r.
§ 2
Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/ prawnych opiekunów do dnia 30 września 2021r. o ustalonych terminach dni wolnych oraz o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych w tych dniach. Potrzebę zapewnienia dzieciom opieki rodzice zgłaszają do szkoły (wychowawcom klas) na 2 dni przed planowanym dniem wolnym.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.