Drogowskazy Współpracy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Logo drogowskazy współpracy

CEL GŁÓWNY

Projekt "Drogowskazy współpracy" koncentruje się na planach oraz aspiracjach edukacyjnych i zawodowych uczniów gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle.

Celem głównym projektu edukacyjnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach 900 uczniów, poprzez wdrożenie programu rozwoju szkół gimnazjalnych w gminie Kędzierzyn-Koźle w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014. Projekt został przygotowany przez Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle.

Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (nr umowy: POKL.09.01.02.16-061/12-00) podpisano 11.03.2013 R. między Instytucją Wdrażającą - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu a Beneficjentem - Gminą Kędzierzyn-Koźle, reprezentowanym przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 30 marca 2012 r.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele szczegółowe projektu obejmują:

 • min. 20% wzrost wyników w nauce kompetencji kluczowych (matematyka, fizyka i chemia) wśród uczniów gimnazjalnych objętych projektem, poprzez ich udział w treningach i warsztatach;
 • min. 60% wzrost umiejętności wyznaczania własnej ścieżki rozwoju wśród uczniów gimnazjalnych objętych projektem, poprzez ich udział w zajęciach doradczych;
 • min. 50% wzrost kompetencji psychospołecznych wśród uczniów gimnazjalnych objętych projektem, poprzez ich udział w warsztatach szlifowania kompetencji psychospołecznych;
 • wprowadzenie nowych metod pracy pozwalających na min. 60% wzrost poziomu motywacji do dalszej nauki wśród uczniów gimnazjalnych objętych projektem.

Proponowany program rozwoju szkół gimnazjalnych obejmie 5 typów działań:

 • dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną
 • dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych
 • poszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z doradztwem edukacyjnym i zawodowym
 • wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania.

więcej informacji na stronie projektu: http://portal.kedzierzynkozle.pl/portal/index.php?t=200&id=49606

Pliki do pobrania