Fascynujący Świat Nauki i Technologii

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz budżetu państwa

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Cele projektu: Wyrównywanie szans i podniesienie jakości nauczania w szkołach podstawowych ukierunkowane na kształcenie i rozwijanie kluczowych kompetencji 45 tys. uczniów szkół podstawowych z woj. opolskiego poprzez badania i zajęcia dodatkowe w okresie od 01.03.2013 do 30.04.2015.

Cele szczegółowe: - Przeprowadzenie i przeanalizowanie badań diagnozujących potrzeby uczniów - Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów realizowanych w modułach matematyczno-przyrodniczym lub humanistyczno-ekologicznym - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych – wyjazdy edukacyjne.

Pliki do pobrania