Oświadczenie o dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10  w Kędzierzynie-Koźlu.

Data publikacji strony internetowej: 2005-10-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • materiały nie posiadają napisów dla osób niesłyszących; 
 • staramy się, aby zamieszczone na stronie informacje był napisane zgodnie z zasadami prostego języka, z zachowaniem odpowiedniego formatowania;
 • w miarę możliwości zdjęcia i grafiki uzupełniane są na bieżąco tekstem alternatywnym;
 • elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) posiadają wyraźne podkreślenie bądź obramowanie;
 • linki w obrębie serwisu otwierają się w tym samym oknie;
 • linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie;
 • informacje zamieszczone na stronie są na bieżąco przeglądane i aktualizowane;

Dokładamy wszelkich starań żeby nasza strona internetowa www.psp10.k-k.pl była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię
i oprogramowanie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-10, 2021-01-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani  Monika Kaczmar / kaczmar_m@poczta.onet.pl /. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu szkoły: 774835112 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

 

 • Wejście do szkoły jest bez barier architektonicznych dostępne dla osób niepełnosprawnych.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
  i słabowidzące.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • Budynek szkoły jest 3 piętrowy, zajęcia dla osób niepełnosprawnych odbywają się na parterze.
 • Budynek nie posiada windy.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
  powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.